Obecnie brak jest w polskim ustawodawstwie regulacji poświęconej zasadom wykonywania działalności polegającej na pośrednictwie przy przewozie osób. Rządowy projekt przepisów ma zmienić ten stan rzeczy – mają być określone warunki wykonywania tego rodzaju działalności, co będzie prowadzić nie tylko do stworzenia jednakowych warunków dla wszystkich podmiotów podejmujących się pośrednictwa, ale również do lepszej ochrony samych pasażerów korzystających z usług pośrednictwa.

Projekt zakłada nowelizację przepisów ustawy z 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.). Pośrednictwo przy przewozie osób zostało w nim zdefiniowane jako działalność gospodarcza polegająca na m.in. zawieraniu umów przewozu w imieniu klientów lub podmiotów wykonujących przewóz, pobieraniu opłaty za usługę przewozu czy przekazywaniu zleceń przewozu osób. W każdej z tych sytuacji przewóz ma się odbywać samochodem osobowym, pojazdem przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub taksówką, a czynności pośrednictwa są dokonywane np. za pomocą programów komputerowych, aplikacji mobilnych czy platform teleinformatycznych.

Do wykonywania działalności w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób będzie wymagana licencja. Projekt ustala podstawowe obowiązki podmiotu wykonującego tę działalność – będzie on zobowiązany weryfikować spełnienie warunków do dokonywania przewozu przez przedsiębiorców korzystających z jego usług. Do jego obowiązków ma również należeć prowadzenie elektronicznego rejestru wszystkich przyjętych do realizacji zamówień na przewóz osób, jak i ewidencji pracowników, współpracowników i innych podmiotów, którym zlecono dokonanie usługi przewozu.

Projekt zawiera ponadto rozwiązania, dzięki którym łatwiej będzie uzyskać licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym i pojazdem przewożącym od 7 do 9 osób razem z kierowcą. Przykładowo, w przypadku osób zarządzających przedsiębiorstwem związanym z taką działalnością nie będzie wymagane posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych. Ma być ponadto zniesiona możliwość wprowadzenia przez radę gminy obowiązku odbycia przez przedsiębiorcę wykonującego przewozy taksówkami lub jego pracowników szkolenia zakończonego egzaminem z topografii miejscowości i znajomości prawa miejscowego – jednostki samorządu terytorialnego będą jednak mogły przewidzieć konieczność zdania egzaminu z wymienionej tematyki.

Nowe przepisy miałyby obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ich ogłoszenia. Projekt ustawy jest obecnie przedmiotem konsultacji społecznych i opiniowania.