Z dniem 1 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. poz. 858). Podstawowym celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów dotyczących warunków technicznych pojazdów w stosunku do obowiązujących regulacji UE (dyrektyw i rozporządzeń) oraz regulaminów EKG ONZ.

Warunki techniczne pojazdów

W wyniku nowelizacji w przepisach ogólnych rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 305, ze zm.) m.in. wyraźnie wskazano obowiązek spełnienia wymagań i warunków technicznych dla pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych zmieniających jego rodzaj, obowiązujących na dzień dokonania zmian rodzaju pojazdu. Ponadto wprowadzone zostało nowe brzmienie przepisów działu II pt. „Wymiary, masy i naciski osi pojazdu”. Nowelizacja przepisów działu II ma na celu uwzględnienie dopuszczalnych wartości mas, nacisków osi oraz długości dla wszystkich pojazdów i zespołów pojazdów w dowolnej ich konfiguracji. Nowe przepisy określają m.in. dopuszczalne wartości masy całkowitej pojazdu samochodowego o dowolnej liczbie osi większej niż trzy oraz regulują kwestię dopuszczalnej długości wszystkich pojazdów, z uwzględnieniem pojazdów czterokołowych (4,00 m), ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych (12,00 m). Rozporządzenie określa także nowe dopuszczalne wartości nacisków osi pojazdów i zespołów pojazdów, które nie były regulowane obecnymi przepisami. Dodatkowo nowe przepisy wprowadzają m.in. ogólne wymagania, jakie powinien spełnić układ kierowniczy pozwalający kierującemu na łatwą, szybką i niezawodną zmianę kierunku ruchu pojazdu oraz doprecyzowują, że prędkościomierz powinien być wyskalowany w km/h albo jednocześnie w km/h i mph oraz w licznik przebiegu pojazdu (drogomierz).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 (wprowadza nowe brzmienie działu II rozporządzenia), który zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017 r.