Nowe przepisy regulują kwestie dotyczące przewozów drogą morską i drogą wodną śródlądową w odniesieniu do:
- niedyskryminacji pasażerów w zakresie warunków przewozu oferowanych przez przewoźników;
- niedyskryminacji osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz pomocy udzielanej tym osobom;
- praw pasażerów w przypadkach odwołania lub opóźnienia usługi;
- minimalnych informacji udostępnianych pasażerom;
- rozpatrywania skarg;
- ogólnych zasad dotyczących egzekwowania przepisów.

Ochrona pasażerów będzie obejmować nie tylko usługi przewozu pasażerskiego między portami położonymi na terenie państw członkowskich, ale również wtedy, gdy terytorium państwa członkowskiego jest jedynie miejscem rozpoczęcia albo zakończenia podróży.
Państwa członkowskie przyjmą przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia i podejmą wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić ich stosowanie. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1177/2010 o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz.U.UE.L.10.334.1) wejdzie w życie 6 stycznia 2011 r. a stosowane będzie od 18 grudnia 2012 r. Rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line