Zgodnie z ustawą z 28.01.2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U. poz. 177 ze zm.) prokuratorzy są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Dotychczas w tym zakresie były stosowane wzory formularzy oświadczeń majątkowych ustalone w aktach wykonawczych wydanych na podstawie przepisów ustawy z 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1393).

Nowelizacja przepisów Prawa o prokuraturze, która weszła w życie z 12.08.2017 r., rozszerzyła zakres informacji, które powinny być podawane w oświadczeniach majątkowych. Przewidziano obowiązek zawarcia informacji m.in. o posiadanych rzeczach ruchomych o wartości jednostkowej powyżej 10 tys. zł oraz o innych niż udziały i akcje instrumentach finansowych, a także o wierzytelnościach i zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 tys. zł.

Nowelizacja wprowadziła również upoważnienie do określenia przez Ministra Sprawiedliwości wzorów formularzy oświadczeń majątkowych składanych przez prokuratorów. Na podstawie tej delegacji opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 1.09.2017 r. w sprawie oświadczenia o stanie majątkowym prokuratora (Dz.U. poz. 1707). Wzór formularza oświadczenia jest podany w załączniku do aktu wykonawczego.

Nowe rozporządzenie obowiązuje od 8 września 2017 r.