W dniu 26 maja 2011 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 115, poz. 661). Rozporządzenie stanowi, iż jednolite karty ewidencjonowania zabytków będą stosowane we wszystkich gminnych i wojewódzkich ewidencjach zabytków. Na ich podstawie tworzona będzie ewidencja krajowa.
Jako że ewidencje gminne obejmują jedynie zabytki nieruchome, przewidziano powstanie jednego rodzaju kart adresowych zabytku. Zawierać one będą podstawowe informacje o zabytku: dane administracyjne, adresowe, czas powstania oraz zdjęcie bądź fragment mapy z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym. Dzięki temu sporządzenie karty adresowej nie będzie wymagało specjalistycznej wiedzy.
Nowe wzory kart nie oznaczają jednak obowiązku ponownego sporządzenia ewidencji. Zgodnie z §20 rozporządzenia, dotychczasowe karty ewidencyjne i adresowe zachowują swoją ważność po wejściu w życie nowych przepisów.


Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad