Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za sprzeczny z prawem i rażąco naruszający interes konsumenta następujący zapis z wzorca umowy: "Przesyłki nieoznaczone numerem zwrotu nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane, podobnie jak przesyłki, których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży".
W myśl art. 34 ustawy - Prawa konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), konsument zwracający towar, co do zasady:
- jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu rzeczy (w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy);
- ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
- ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Ponadto, jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa, a rzecz dostarczono konsumentowi, przedsiębiorca jest zobowiązany odebrać towar na swój koszt, jeśli ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

Zatem przepisy regulujące zwrot rzeczy nie dają przedsiębiorcy podstaw do uzależniania przyjęcia zwrotu towaru przez konsumenta od obecności numeru na przesyłce ze zwrotem.

Jak podnosił już wcześniej Sąd Apelacyjny w wyroku z 4.07.2012 r., sygn. VI ACa 204/12, dotyczącym klauzuli o podobnym charakterze:

"(...) niedochowanie przez konsumenta formalności w postaci zamieszczenia na opakowaniu przesyłki numeru (...) (który nota bene musi wcześniej uzyskać, kontaktując się z działem serwisu sklepu pozwanego) stawia go w niekorzystnej sytuacji względem przedsiębiorcy (...)".

Sąd wskazał też, że wymóg opatrzenia przesyłki numerem stwarza klientowi istotne trudności, zaś z tego typu klauzuli korzysta przedsiębiorca, który - w przypadku braku numeru przesyłki - zwalnia się z obowiązku rozpatrywania zwrotu (reklamacji).

Z kolei druga część opisywanej klauzuli, w której zastrzega się przyjęcie zwrotu towaru od "kompletności zawartości" i "zgodności z przedmiotem sprzedaży" jest nieprecyzyjna i nie definiuje w jednoznaczny sposób, na czym miałaby polegać owa zgodność i kompletność.

Przepis art. 34 ust. 4 ustawy - Prawa konsumenta a contrario uprawnia konsumenta do zmniejszenia wartości rzeczy będącego wynikiem korzystania z niej w sposób niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Przedsiębiorca, w myśl tak sformułowanej klauzuli, mógłby stwierdzać "niekompletność zawartości" przesyłki czy brak "zgodności zamawianego towaru z zamówieniem" i na tej podstawie odmawiać przyjęcia zwrotu towaru. Tymczasem konsument przecież jest uprawniony do zapoznania się z rzeczą, którą nabywa.

Na mocy wyroku z 9.02.2017 r., sygn. XVII AmC 169/16, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakazał umieszczenie opisywanej klauzuli w rejestrze UOKiK (nr 6986).