Regulacja pozwoli dostosować polskie przepisy do uwarunkowań międzynarodowych oraz zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej. Obecne przepisy dzielą rezerwy państwowe na dwa rodzaje: mobilizacyjne i gospodarcze, co komplikuje procedurę ich tworzenia i zwalniania. Eksperci MG postulują, aby w ich miejsce wprowadzić jeden rodzaj: rezerwy strategiczne. Funkcja ich tworzenia i likwidacji zostałaby powierzona jednemu organowi - ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

Spoczywałby na nim także nowy obowiązek opracowania Rządowego Programu Rezerw Strategicznych. Program taki będzie określany w perspektywie średniookresowej, a poszczególni ministrowie i podmioty będą do niego zgłaszać propozycje tworzenia i utrzymywania określonych rodzajów i ilości rezerw. Przewidywane w programie wydatki powinny zostać ściśle powiązane z planowaniem budżetowym na kolejne lata. Zgodnie z założeniami projektu, rezerwy będą udostępniane na wniosek lub z urzędu przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Realizacja zadań w zakresie tworzenia, utrzymywania i likwidacji rezerw zostanie powierzona Agencji Rezerw Materiałowych. Projekt ustawy zostanie skierowany do uzgodnień społecznych i konsultacji międzyresortowych, poprzedzonych uzyskaniem opinii KPRM odnośnie oceny skutków regulacji (OSR).