W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) wprowadzony został nowy środek karny – zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych na okres od roku do lat 10, który może zostać orzeczony w przypadku skazania za przestępstwo popełnione w związku z urządzaniem lub udziałem w takich grach. Zakaz ten nie obejmuje uczestnictwa w loteriach promocyjnych. W zmienionym art. 244 k.k. przewidziano także sankcję za niezastosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu – karę pozbawienia wolności do lat 3.
W związku ze zmianą Kodeksu karnego, w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) dodany został przepis, określający organy, którym sąd zobowiązany jest przesłać odpis wyroku z orzeczonym, omówionym wcześniej środkiem karnym. Są nimi – minister właściwy do spraw finansów publicznych i właściwy dla miejsca zamieszkania skazanego komendant Policji.
Znowelizowana została także ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.), do której zostały wprowadzone zmiany mające na celu miedzy innymi:
- umożliwienie orzeczenia przepadku środków pieniężnych znajdujących się w urządzeniach lub automatach do gier;
- ograniczenie podmiotów, na rzecz których dopuszczalna będzie sprzedaż urządzeń lub automatów do gier, w stosunku do których sąd nie zarządził zniszczenia;
- określenie sankcji za wykroczenia skarbowe polegające na niszczeniu (bez wymaganego zawiadomienia właściwego organu) losów, kartonów lub innych dowodów udziału w loterii pieniężnej, loterii fantowej lub grze bingo fantowe, na propagowaniu działalności w zakresie gier i zakładów wzajemnych i na umożliwianiu osobom niepełnoletnim udziału w grze losowej innej niż loteria promocyjna lub fantowa, w grze na automacie lub w zakładzie wzajemnym.
Penalizacja w Kodeksie karnym skarbowym nowych czynów związanych z organizacją gier hazardowych implikuje również zmiany w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661 ze zm.).