Rządowa nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadza zasadniczo dwie ważne zmiany mające, zdaniem autorów projektu, ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. PKPP Lewiatan popiera obniżenie kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych, ale nadal domaga się przekształcenia spółek cywilnych w spółki jawne.

Rząd proponuje obniżenie minimalnej wysokości kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do 5 000 zł. (art. 154 § 1 ksh), a w spółce akcyjnej do 100 000 zł. (art. 308 § 1 ksh). Zdaniem PKPP Lewiatan propozycja ta, szczególnie w przypadku spółki akcyjnej, jest uzasadniona i powinna ułatwić zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w tej formie prawnej, zwiększając tym samym bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w Polsce. 

Przedsiębiorcy zwracają przy tym uwagę, że kapitał zakładowy jako forma zabezpieczenia wierzycieli nie jest niezawodnym środkiem i zaczyna być w niektórych krajach zastępowana innymi - pełniącymi funkcje gwarancyjne (np. test płynności) rozwiązaniami. Członkostwo Polski w UE powinno także skłonić ustawodawcę do rozważenia wprowadzenia nowego typu spółki kapitałowej o bardzo niskim kapitale zakładowym, ograniczonej odpowiedzialności jej wspólników i jednocześnie zwiększonej odpowiedzialności członków jej władz za określone działania na szkodę spółki.

Wątpliwości Lewiatana budzi natomiast projekt zniesienie obowiązku przekształcenia spółki cywilnej, której przychody netto w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły wartość powodującą, zgodnie z przepisami o rachunkowości, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, w spółkę jawną (art. 26 ust 4 ksh).  PKPP Lewiatan konsekwentnie krytykuje ten pomysł. Naszym zdaniem jest to zmiana, która niweczy reformę systemu prawa gospodarczego przeprowadzoną pod koniec lat 90. (ostatecznie weszła w życie w 2001 r.). Spółka cywilna, najbardziej ułomna forma działalności gospodarczej, jest stosunkiem obligacyjnym i nie powinna być podmiotem obrotu gospodarczego. Zmiany przepisów końca lat 90. miały na celu wyeliminowanie spółek cywilnych z obrotu i zwiększenie roli spółek rejestrowych, a powodem było bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Zdaniem PKPP Lewiatan nie należy się kierować wciąż dużą liczbą przedsiębiorców działających w formie spółek cywilnych, a także tym, iż przepisy prawa gospodarczego publicznego (o statystyce, podatkach itd.) nadają spółce cywilnej swojego rodzaju podmiotowość prawną. Spółki cywilne, nie podlegające reżimowi prawa handlowego, potrafią rozrosnąć się do olbrzymich rozmiarów, co stwarza zagrożenie zarówno dla kontrahentów, jak i samych wspólników. Dlatego uważamy obowiązek przekształcania się takich spółek cywilnych w spółki prawa handlowego za jak najbardziej uzasadniony.