We wrześniu i w październiku tego roku swoją nazwę zmieniły dwa działy klasyfikacji administracji rządowej określone w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437). Przypomnijmy, że przepis art. 63 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) wprowadził zmianę nazewnictwa działu "kultura fizyczna i sport" na dział "kultura fizyczna". Z kolei art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej (Dz. U. Nr 155, poz. 1035) dotychczasowy dział "sprawy rodziny" zamienił na dział "rodzina". Wskazane zmiany wywołały konieczność dostosowania przez Ministra Finansów brzmienia części budżetowych do nomenklatury powołanej wymienionymi ustawami.

8 października 2010 r. Minister Finansów ogłosił rozporządzenie z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. Nr 188, poz. 1263), w którym przyjął identyczne nazewnictwo odpowiednich części budżetowych.

Zmienione przepisy rozporządzenia z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. Nr 211, poz. 1633) wejdą w życie 1 stycznia 2011 r., z tym że mają już zastosowanie do opracowania projektu budżetu na 2011 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line