Nowe rozwiązania umożliwią organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej podjęcie odpowiednich działań przeciwepidemicznych, które powinny doprowadzić do jak najszybszego przerwania dróg szerzenia się zakażenia, unieszkodliwienia źródeł zakażenia, zastosowania szczepień ochronnych lub farmako-profilaktyki.

Przepisy regulują kwestie prowadzenia dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną w przypadku osób narażonych na biologiczne czynniki chorobotwórcze. Będzie to miało szczególne znaczenie np. w przypadku zatruć i zakażeń pokarmowych, a także chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, takich jak: wirusowe gorączki krwotoczne, SARS, ptasia grypa.

 Przyjęto rozwiązania służące zapewnieniu skutecznego nadzoru nad osobami chorymi na choroby, które są objęte obowiązkiem leczenia i muszą być leczone w warunkach izolacji szpitalnej (np. gruźlica, gdy chory prątkuje) lub w warunkach ambulatoryjnych (np. gruźlica, gdy chory nie prątkuje). Ma to szczególne znaczenie w przypadku tej choroby, ponieważ przerwanie leczenia przez pacjenta może prowadzić do powstania szczepów lekoopornych, które nie poddadzą się w przyszłości skutecznemu terapii.

W nowych przepisach ściśle zdefiniowano podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych uzyskanych w celu sprawowania nadzoru epidemiologicznego, zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych oraz nadzoru nad realizacją związanych z tym obowiązków ustawowych. Określono zasady wymiany danych o zachorowaniach między różnymi inspekcjami.

Doprecyzowano kwestie stosowania przymusu bezpośredniego, jako części interwencji medycznej, które uprawniają do tego wyłącznie pracowników medycznych, pozostających pod bezpośrednim nadzorem lekarza lub felczera. Proponowane regulacje zwiększą skuteczność działań przeciwepidemicznych i przyczynią się do większego bezpieczeństwa epidemiologicznego w kraju. /

 Ponadto znowelizowano przepisy dotyczące finansowania niektórych zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, mające związek z obecną strukturą organizacyjną, która podporządkuje wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne wojewodom i starostom. Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.