Zgodnie z projektem rozporządzenia zakładem psychiatrycznym wykonującym obserwację orzeczoną przez sąd na podstawie przepisów o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenia życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób jest Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostynie-Zalesiu.
Zgdonie z projektem, cz trwania obserwacji nie może przekroczyć 4 tygodni. Na postanowienie o zarządzeniu obserwacji przysługuje zażalenie, które jest niezwłocznie rozpatrywane przez sąd.

Źródło: www.mz.gov.pl