Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest już przygotowane to realizacji projektu pl.ID, którego celem jest wdrożenie wielofunkcyjnego, elektronicznego dowodu osobistego.

Pierwsze przetargi w projekcie, którego wartość szacowana jest na około 400 mln zł. mogą ruszyć przed końcem roku – poinformował Witold Drożdż, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. „Jesteśmy już przygotowani do realizacji projektu pl.ID. W niedługim czasie, jeszcze przed końcem roku, powinien ruszyć pierwszy z przetargów na studium wykonalności projektu" - powiedział Drożdż. „Projekt powinien być zrealizowany w ciągu dwóch lat, tak aby od 2011 r. mogły zacząć funkcjonować dowody biometryczne" - dodał.

Projekt pl.ID został uznany za ponadsektorowy projekt informatyczny w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007-2013. Jego koszt szacowany jest na około 400 mln zł, z czego większość ma pochodzić ze środków Unii Europejskiej. Projekt pl.ID wynika bezpośrednio z planu działań Komisji Europejskiej na rzecz wdrożenia ogólnoeuropejskiego systemu identyfikacji elektronicznej osób fizycznych, którego główne założenia to stworzenie warunków technicznych i prawnych do bezpiecznej identyfikacji elektronicznej osób oraz powszechnego stosowania uwierzytelnionych dokumentów elektronicznych w całej Unii Europejskiej. Przedmiotem projektu jest wdrożenie wielofunkcyjnego, elektronicznego dowodu osobistego (dowodu biometrycznego) oraz przebudowa istniejących i stworzenie nowych rejestrów, a następnie ich integracja.