Ministerstwo Spraw Wewnętrznych sprawdziło, jak zmieniła się absencja funkcjonariuszy służb mundurowych w ciągu pierwszego półrocza obowiązywania nowej ustawy (od czerwca 2014 roku), w stosunku do analogicznego okresu w 2013 roku (czerwiec-listopad). Dane pokazują, że zdecydowanie spadła liczba funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Czytaj: Bezpieczeństwo państwa zagrożone przez ubezpieczenia L4 >>>

Ustawa L-4 wprowadziła od 1 czerwca 2014 roku zmniejszenie uposażeń funkcjonariuszy za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby, która nie ma związku ze służbą - ze 100 procent do 80 procent uposażenia. Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznacza się w całości na fundusz nagród i zapomóg dla tych funkcjonariuszy, którzy wykonują zadania służbowe w zastępstwie chorych mundurowych. Ustawa objęła: policjantów, żołnierzy, strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej, BOR, CBA i ABW, Służby Więziennej, AW, SKW i SWW

Najwyższy procentowy spadek liczby funkcjonariuszy przebywających na L-4  wystąpił w Biurze Ochrony Rządu – o 41 procent. W  Policji odnotowano spadek o 21 procent, a w Państwowej Straży Pożarnej odnotowano o  2233 zwolnień lekarskich mniej (spadek o 25 procent).

Kompleksowe dane, obrazujące rzeczywisty wpływ nowego rozwiązania na absencję chorobową funkcjonariuszy, zgodnie z ustawą, zostaną przedstawione Sejmowi w 2015 roku, po upływie roku od wejścia w życie ustawy. Sprawozdanie przygotuje szef MSW i będzie dotyczyć oceny funkcjonowania ustawy, w szczególności w zakresie skuteczności rozwiązań w niej przewidzianych.

Ustawa przewiduje także, że komendanci główni: Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej oraz szef Biura Ochrony Rządu będą sporządzać roczne zestawienie zbiorcze przyczyn przebywania mundurowych na zwolnieniach lekarskich. Takie zestawienie szefowie służb będą przekazywać ministrowi spraw wewnętrznych do końca marca następnego roku. Pierwsze pełne zestawienie, za okres od 1 czerwca do 31 grudnia 2014 roku zostanie sporządzone do końca marca 2015 roku. 

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz