Przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projekt proponuje także, aby zgłoszenia wypadku w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mógł dokonywać również członek rodziny.
Nowelizowany przepis rozporządzenia stanowi, że zdarzenie uznaje się za wypadek przy pracy na podstawie ustalenia jego okoliczności i przyczyn m.in. przez wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala i zebranie informacji dotyczących wypadku od świadków tego zdarzenia.
W nowym załączniku do rozporządzenia, stanowiącym wzór karty wypadku w części I „Dane identyfikacyjne płatnika składek” w pkt 3 w zakresie dotyczącym NIP dodano odnośnik z opisem „Numer NIP podaje się, jeżeli płatnik składek obowiązany jest posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. W części II „Dane identyfikacyjne poszkodowanego” w pkt 2 usunięte zostało miejsce przeznaczone dotychczas na wpisanie numeru NIP. Rozporządzenie zawierac ma też wzór Karty wypadku.
Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a projekt skierowano do uzgodnień zewnętrznych.