Jednostkami podlegającymi kontroli będą:
1. jednostki organizacyjne pomocy społecznej wykonujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
2. specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
3. urzędy gmin, starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie, w zakresie zadań realizowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
4. podmioty niepubliczne wykonujący zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie umowy z organami administracji rządowej lub samorządowej.

Czynności z zakresu kontroli wykonywać będą zespoły inspektorów w ramach:
1. kontroli kompleksowych;
2. kontroli problemowych;
3. kontroli doraźnych;
4. kontroli sprawdzających.

Zakres kontroli kompleksowej będzie obejmować wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). Kontrole kompleksowe przeprowadza się będzie nie rzadziej niż raz na trzy lata według planu kontroli.
Kontrola problemowa będzie polegać na sprawdzaniu wybranych sfer organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążących się z realizacją zadania określonego w ustawie. Kontrolę problemową przeprowadzać się będzie według planu kontroli.
Kontrola doraźna będzie przeprowadzana w celu zbadania prawidłowości organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli w określonym zakresie. Podstawą prowadzenia kontroli doraźnej będą mogły być informacje uzyskane przez właściwy do spraw pomocy społecznej wydział urzędu wojewódzkiego dotyczące nieprawidłowości w organizacji i funkcjonowaniu jednostki podlegającej kontroli. Kontrola doraźna będzie mogła być prowadzona w każdym czasie.
Kontrola sprawdzająca będzie przeprowadzana w celu zbadania, czy i w jakim zakresie zostały zrealizowane zalecenia pokontrolne.
Zapisy projektowanego rozporządzenia regulujące czynności kontrolne, stosować się będzie odpowiednio do czynności nadzorczych.
Ponadto w projektowanym akcie wykonawczym uregulowane zostaną kwestie dotyczące kwalifikacji inspektorów realizujących czynności nadzorcze i kontrolne, a także zaprezentowano wzór legitymacji służbowej, którą będą posługiwali się inspektorzy.

Na podstawie: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 8 lutego 2011 r.

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad