Najważniejszą zaletą omawianego rozwiązania jest to, że zgodnie z art. 5842 § 1 k.s.h., spółce przekształconej, co do zasady przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Spółka przekształcona staje się podmiotem zezwoleń i koncesji przyznanych uprzednio przedsiębiorcy przekształcanemu. Spółka wstępuje również w prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego, wynikające z wszelkich umów przez niego zawartych. Niestety, zgodnie z nowelizacją, zasada sukcesji nie obowiązuje w odniesieniu do ulg podatkowych, przyznanych przedsiębiorcy przekształcanemu w oparciu o przepisy prawa podatkowego. Dodatkowym utrudnieniem jest również konieczność uzyskania przez spółkę przekształconą numeru NIP i REGON. Do momentu ich uzyskania, spółka teoretycznie nie może prowadzić działalności gospodarczej.
Do przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową konieczne jest:
1. Sporządzenie w formie aktu notarialnego, planu przekształcenia przedsiębiorcy, który należy poddać badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.
2. Złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, również w formie aktu notarialnego, określające:
a. typ spółki, w jaki zostaje przekształcony przedsiębiorca;
b. wysokość kapitału zakładowego;
c. zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako wspólnikowi albo akcjonariuszowi spółki przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;
d. nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształcanej;
3. Powołanie członków organów spółki przekształconej;
4. Zawarcie umowy spółki albo podpisanie statutu spółki przekształconej;
5. Dokonanie w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Do przekształcenia dochodzi z chwilą wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, jednocześnie właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśla przedsiębiorcę przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Omawianą nowelizację należy ocenić pozytywnie. Do tej pory, podobny efekt można było osiągnąć m.in. poprzez założenie nowej spółki i wniesienie do niej w formie aportu majątku przedsiębiorstwa Przedsiębiorcy przekształcanego, w rozumieniu art. 551 k.c. Powołany sposób nie gwarantował jednak sukcesji zezwoleń i koncesji, które przysługiwały uprzednio przedsiębiorcy.