Z dniem 1 kwietnia 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień, zawieranych między przedsiębiorcami prowadzącymi działalność ubezpieczeniową, spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz. U. Nr 67, poz. 355), który obejmuje tylko trzy rodzaje porozumień tj.:
1. porozumienia zawierane między przedsiębiorcami prowadzącymi działalność ubezpieczeniową, dotyczące współpracy w zakresie opracowywania wspólnych zestawień i rozpowszechniania informacji niezbędnych do realizacji kalkulacji przeciętnego kosztu ubezpieczenia od określonych ryzyk w przeszłości, tabel danych śmiertelności oraz zestawień danych pokazujących częstotliwość chorób, wypadków i kalectwa,
2. porozumienia wspólnego prowadzenia badań związanych z działalnością ubezpieczeniową oraz rozpowszechniania ich wyników oraz
3. porozumienia wspólnego ubezpieczania od określonych kategorii ryzyka przez grupy koasekuracyjne i koreasekuracyjne.

Wśród definicji legalnych pojęć używanych w przepisach rozporządzenia, doprecyzowano definicję „przedsiębiorcy powiązanego", rozszerzono definicję „grupy koasekuracyjnej" oraz „grupy koreasekuracyjnej" wskazując, iż grupa może być utworzona zarówno bezpośrednio przez przedsiębiorców prowadzących działalność ubezpieczeniową, jak i pośrednio przez pośredników ubezpieczeniowych (tj. agentów ubezpieczeniowych lub brokerów ubezpieczeniowych), przy czym w związku z tym, iż porozumienia o koasekuracji lub koreasekuracji zawierane doraźnie (ad hoc) na rynku ubezpieczeniowym nigdy nie były objęte rozporządzeniem wyłączeniowym, obecnie zostały one wprost wyłączone z definicji grupy koasekuracyjnej oraz grupy koreasekuracyjnej. Ponadto, dodano w słowniczku definicję „pośrednika ubezpieczeniowego" odsyłającą do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.). Rozszerzono również definicję „nowych rodzajów ryzyka", wskazując, iż w wyjątkowych wypadkach obejmować ono może także ryzyko, którego charakter - oceniany na podstawie obiektywnej analizy - uległ tak znaczącej zmianie, że nie jest możliwe określenie z góry maksymalnej wysokości sumy ubezpieczenia akceptowanej przez ubezpieczyciela w celu ubezpieczenia od danego rodzaju ryzyka przy spełnieniu minimalnych wymogów w zakresie wypłacalności. Ponadto, uznano, iż „składka ubezpieczeniowa" nie wymaga tworzenia odrębnej definicji w rozporządzeniu, biorąc pod uwagę, iż stanowi ona element esentialia negotii umowy ubezpieczenia, zdefiniowanej w Kodeksie cywilnym.
W rozdziale 2 uregulowano warunki wyłączenia porozumień dotyczących wspólnego opracowywania i rozpowszechniania zestawień, tabel, prowadzenia badań i rozpowszechniania ich wyników oraz klauzule których występowanie w porozumieniu stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 ustawy. Wśród warunków dopuszczalności wyłączenia dodano wymóg, aby zestawienia, tabele i wyniki badań były dostępne za niewygórowaną opłatą, na obiektywnie uzasadnionych i niedyskryminujących warunkach dla organizacji konsumenckich lub innych organizacji, które w odpowiedni i precyzyjny sposób zwracają się o umożliwienie dostępu do nich z należycie uzasadnionego powodu, z wyjątkiem sytuacji, gdy odmowa udostępnienia jest obiektywnie uzasadniona względami bezpieczeństwa publicznego oraz dodano klauzulę niedozwoloną tj. zestawienia, tabele i wyniki badań nie mogą zawierać jakichkolwiek wskazań dotyczących poziomu składek ubezpieczeniowych.
W rozdziale 3 dotyczącym wyłączenia porozumień dotyczących wspólnego ubezpieczania od określonych kategorii ryzyka sprecyzowano, iż wyłączenie stosuje się w stosunku do grup koasekuracyjnych lub koreasekuracyjnych utworzonych wyłącznie w celu ubezpieczania od nowych rodzajów ryzyka, przez okres trzech lat od dnia utworzenia grupy, bez względu na próg udziału grupy w rynku.
W rozporządzeniu znalazły się przepisy, które umożliwią przedsiębiorcom dostosowanie się do nowego stanu prawnego. W przepisie przejściowym wprowadzono zasadę, iż do porozumień zawartych przez przedsiębiorców prowadzących działalność ubezpieczeniową, podlegających wyłączeniu na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność ubezpieczeniową, spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz. U. Nr 137, poz. 964), niespełniających warunków wyłączenia określonych w niniejszym rozporządzeniu, stosuje się przepisy dotychczasowe, do czasu dostosowania tych porozumień do przepisów niniejszego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia 31 marca 2012 roku. W ten sposób pozostawiono zainteresowanym przedsiębiorcom, którzy zawarli porozumienie kooperacji horyzontalnej w sektorze ubezpieczeń przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, okres 1 roku od dnia wejście w życie niniejszego rozporządzenia, celem dostosowania do zawartych w nim regulacji.
Rozporządzenie będzie obowiązywać przez okres siedmiu lat.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line
Źródło: www.uokik.gov.pl, stan z dnia 31 marca 2011 r.