- Ministerstwo Gospodarki rozpoczyna proces konsultacji społecznych poświęconych wdrażaniu tzw. dyrektywy usługowej. Jej implementacja wpisuje się w proces upraszczania prawa gospodarczego i otoczenia instytucjonalnego biznesu w Polsce – powiedział wiceminister gospodarki Marcin Korolec.

- Dyrektywa 2006/123/WE o usługach na rynku wewnętrznym powinna zostać wdrożona do prawa krajowego do końca przyszłego roku. Przewidujemy, że Komitet Europejski Rady Ministrów przyjmie projekt przepisów wdrażających dyrektywę we wrześniu bieżącego roku a Rada Ministrów zatwierdzi go w grudniu – poinformował wiceminister Korolec. Polska będzie mieć w ten sposób jeszcze blisko rok na przyjęcie projektu przez Parlament i odpowiednie vacatio legis .

Według Dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, Wspólnota Europejska dąży do tworzenia coraz ściślejszych związków między państwami i narodami Europy oraz do postępu gospodarczego i społecznego. Zgodnie z jej zapisami, zniesienie przeszkód w rozwoju działalności usługowej między państwami członkowskimi jest niezbędne w celu wzmocnienia integracji narodów Europy oraz promowania zrównoważonego i trwałego postępu gospodarczego i społecznego.

Prowadzone w Ministerstwie Gospodarki prace nad implementacją dyrektywy 2006/123/WE o usługach na rynku wewnętrznym stanowią jedno z największych w Polsce wyzwań legislacyjnych ostatnich lat. Dyrektywa będzie miała olbrzymi wpływ przede wszystkim na działalność usługową przedsiębiorców oraz na usługobiorców. - Dyrektywa wymaga wprowadzenia znacznych zmian m.in. w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, a także w wielu ustawach szczegółowych, określających procedury i formalności stosowane w prowadzeniu działalności usługowej – wyjaśnił wiceminister.

Przedstawiciele UE oraz polskiego Ministerstwa gospdoarki spotkali się podczas konferencji „Implementacja Dyrektywy 2006/123/WE o usługach na rynku wewnętrznym”, która odbyła się 31 marca br. w Ministerstwie Gospodarki. Sophie Maletras z Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług KE omówiła systemy reglamentacji w dyrektywie o usługach oraz rolę pojedynczych punktów kontaktowych w dziedzinie uproszczeń administracyjnych. Torsten Grunwald z Ministerstwa Gospodarki Królestwa Danii zaprezentował funkcjonujący w Danii system „jednego okienka”, a Jacomien Zevenbergen z Ministerstwa Sprawiedliwości Królestwa Niderlandów przedstawiła zgodne z dyrektywą o usługach uproszczenia w systemach reglamentacji. Reprezentująca stronę polską Joanna Pohl z Ministerstwa Gospodarki zreferowała założenia ustawy transponującej przepisy dyrektywy oraz ocenę skutków regulacji. Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Komisją Europejską. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele administracji publicznej i partnerzy społeczni.

(Źródło: KW/MG)