Szykuje się nowelizacja Ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, która weszła w życie 1 września tego roku. Większa liczba skazanych z możliwością odbywania kary poza zakładem karnym oraz usprawnienie i ułatwienie stosowania przepisów ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego – to główne założenia przygotowanej w Ministerstwie
Sprawiedliwości nowelizacji.

Przewidziane w projekcie nowe regulacje dotyczą zarówno niezbędnych zmian prawnych i działań administracyjnych, które wynikają z szybszego, niż zakładany rozwoju technicznego Systemu Dozoru Elektronicznego, jak i dostosowują je do niego. Zmiany mają też na celu rozszerzenie zakresu warunków dotyczących skazanych. Wprowadzenie zmian udrożni też postępowania sądowe w sprawie zezwolenia na odbycie kary oraz postępowania dotyczące organizowania i kontrolowania wykonywania kary w tym systemie - napisano w komunikacie.

Dotychczas obowiązująca ustawa, obejmuje skazanych jedynie na karę do 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz skazanych na karę do 1 roku pozbawienia wolności, którym czas pozostały do jej odbycia nie przekracza 6 miesięcy. Ponadto eliminuje ona formalnie skazanych za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności, którzy byli uprzednio skazani na taką karę, poza tymi wobec których zachodzą warunki do orzeczenia wyroku łącznego.

Nowelizacja art. 6 ust. 1-3 rozszerza znacząco warunki dające możliwość ubiegania się o wykonywanie kary w SDE o skazanych do 1 roku pozbawienia wolności i to zarówno tych pozostających poza zakładem karnym, w chwili złożenia wniosku o udzielenie zgody na odbywanie kary w tym systemie, jak i tych, którzy już odbywają karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych. Jednocześnie unifikuje warunki ubiegania się o wykonanie kary w odniesieniu do obu w/w grup skazanych. Jednocześnie z korzystania z rozwiązań tej ustawy formalnie wyłączone zostały jedynie osoby skazane w warunkach wielokrotnego powrotu do przestępstwa z art. 64 § 2 k.k.

Wprowadzenie wyżej wspomnianych zmian znacznie poszerzy krąg skazanych wobec których można będzie rozważyć skorzystanie z rozwiązań przewidzianych w ustawie - napisano w komunikacie MS.  W przybliżeniu, biorąc pod uwagę dane statystyczne Centralnego Zarządu Służby Więziennej i Ministerstwa Sprawiedliwości, odnośnie skazanych na kary do 1 roku pozbawienia wolności i odbywających karę w jednostkach penitencjarnych na koniec 2008 r., można przyjąć, że liczba skazanych, których będzie mogła objąć formalnie ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, wzrośnie co najmniej czterokrotnie.

Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło prace nad projektem przepisów, które przewidywałyby, objęcie tzw. niebezpiecznych sprawców w tym osób z zakłóceniami czynności psychicznych o podłożu seksualnym - po odbyciu przez nich orzeczonej kary - odpowiednim dozorem lub nadzorem, w tym również ewentualnie za pomocą środków technicznych, w sposób podobny jak to przewiduje ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

(Źródło: MS/KW)