Rozmowy dotyczyć będą także dwóch kolejnych polsko – rosyjskich umów. Pierwszej - o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania europejskich konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych. Dokument ten dotyczy m.in. możliwość powoływania polsko – rosyjskich zespołów śledczych i przesłuchań na odległość. Dzięki niemu w przyszłości możliwe będzie prowadzenie wspólnych polsko-rosyjskich śledztw prokuratorskich bez wysyłania wniosków o pomoc prawną. Polscy prokuratorzy będą mogli brać udział w czynnościach rosyjskich prokuratorów z wykorzystaniem wideokonferencji, bez konieczności wizyty w Rosji.Druga umowa dotyczy decentralizacji obrotu prawnego w sprawach cywilnych i przyczyni się do uproszczenia postępowania sądowego, co jest szczególnie ważne dla polskiego biznesu. Aktualnie wszystkie wnioski z sądów trafiają najpierw do rosyjskiego Ministerstwa Sprawiedliwości w Moskwie, które wniosek rozpatruje i dopiero potem przesyła go do właściwego sądu. W konsekwencji przedsiębiorcy mają często trudności w dochodzeniu swoich praw na skutek przewlekłości procedury. Proponowane zmiany umożliwią bezpośrednie przekazywanie wniosków np. o doręczenie dokumentów lub przekazanie dowodów do właściwych miejscowo rosyjskich sądów. Dotyczyć to także będzie spraw rodzinnych, w tym alimentacyjnych. Szczegóły wizyty Ministra Sprawiedliwości Aleksandra Konowałowa zostaną przedstawione w najbliższych dniach.