Minister sprawiedliwości, Zbigniew Ćwiąkalski,  przedłożył Radzie ministrów Projekt ustawy o zmianie  Kodeksu karnego. Projekt nowelizacji przewiduje, że sądy polskie, wzorem sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, będą stosować zasadę wzajemnego wykonywania orzeczeń dotyczących kar oraz środków, których pokrzywdzony nie mógł dochodzić na drodze cywilnoprawnej. Chodzi m.in. o grzywny, kary pieniężne orzekane wobec podmiotów zbiorowych, nawiązki lub świadczenia pieniężne oraz orzeczenia zasądzające od skazanego koszty sądowe.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, polski sąd będzie mógł wystąpić do sądu państwa członkowskiego UE, w którym osoba skazana ma stałe lub tymczasowe miejsce pobytu bądź prowadzi działalność zawodową, o bezpośrednie wykonanie prawomocnych orzeczeń nakładających karę grzywny, środki karne w postaci nawiązki bądź świadczenia pieniężnego lub zasądzone koszty sądowe. Wskazano przy tym, że o wykonanie orzeczenia sąd może wystąpić tylko do jednego państwa członkowskiego. Zapobiegnie to sytuacjom, gdy osoba skazana, posiadająca mienie w różnych państwach UE, będzie ukarana kilkakrotnie. Kwoty uzyskane z egzekucji orzeczeń przypadają państwu, które prowadziło postępowanie sądowe i wydało orzeczenie.  Następstwem wystąpienia sądu o wykonanie orzeczenia za granicą jest zawieszenie postępowania wykonawczego w danym państwie, a w przypadku uzyskania informacji  o wykonaniu orzeczenia przez sąd zagraniczny – umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego. Umorzenie postępowania będzie możliwe również wówczas, gdy wobec osoby skazanej zapadło prawomocne orzeczenie za te same czyny. Orzeczenie, wraz z zaświadczeniem przetłumaczonym na język urzędowy państwa, w którym nastąpi jego wykonanie, powinno być przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.

Wprowadzono również zmiany dotyczące zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej. Rozszerzono pojęcie treści pornograficznych, obejmując tym zakresem także wygenerowane komputerowo realistyczne wizerunki „wirtualnych” osób, w tym małoletnich, w sytuacjach mających charakter pornograficzny. Przewidziano również, że osoba pokrzywdzona w dzieciństwie czynem na tle seksualnym po uzyskaniu pełnoletniości, a zatem świadomie i niezależnie od presji ze strony osób najbliższych, będzie miała możliwość ujawnienia przestępstwa, co spowoduje przeprowadzenie postępowania karnego. Będzie to możliwe w ciągu 5 lat od ukończenia przez nią 18 roku życia. Zaproponowano również rozwiązania dotyczące zwalczania przestępstw informatycznych. Penalizacji będą podlegać – zgodnie z projektem – czyny polegające na nielegalnym dostępie do systemu informatycznego, nielegalnej ingerencji w system oraz w dane gromadzone w tym systemie. Przyjęto, że karane będą ponadto czynności takie m.in. jak: nieuprawnione uzyskanie dostępu do informacji nawet bez złamania zabezpieczenia zainstalowanego w komputerze lub systemie czy utrudnienie dostępu do danych komputerowych. Projektowana nowelizacja dostosowuje prawo polskie do prawodawstwa unijnego