Perspektywy dla polskiej gospodarki są dobre, a wzrost gospodarczy w 2008 r. utrzyma się na "zdrowym" poziomie 5% - poinformował Poul Thomson, szef misji Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW).

Jednocześnie MFW ostrzegł, że w najbliższym czasie na wysokim poziomie utrzyma się też presja inflacyjna. Wynika to m.in. ze wzrostu płac realnych, wyższego od wzrostu wydajności pracy.  Zgodnie z prognozami MFW, w 2008 roku inflacja będzie wyższa niż 2,5%. Większą część roku inflacja będzie utrzymywała się na poziomie powyżej górnego celu inflacyjnego, czyli 3,5%.  Dlatego, zdaniem Funduszu, uzasadnione jest dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej. Jednak, jak zaznaczył Thomsen –należy z uwagą śledzić to, co dzieje się na rynkach zagranicznych, ale także mieć na uwadze presję płacową.

Poul Thomsen podkreślił, że aby utrzymać ożywienie gospodarcze w średnim okresie, rząd musi podjąć niezbędne reformy. Po pierwsze opanować rosnące presje płacowe i inflacyjne, a po drugie przyspieszyć reformy strukturalne.  - Międzynarodowy Fundusz Walutowy z uznaniem przyjmuje deklaracje polskiego rządu na temat zmniejszenia deficytu do poziomu 1% PKB do 2011 r. - powiedział.  Fundusz zgadza się z zapowiadanym przez rząd obniżeniem podatków, ale - jak podkreślił Thomsen - priorytetem dla naszego kraju powinno być obniżanie deficytu. Dlatego MFW zaleca Polsce cięcie wydatków oraz racjonalizację i uporządkowanie programów socjalnych, chodzi głównie o renty i wcześniejsze emerytury.  Należy zreformować system rent i emerytur oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Konieczny jest też wzrost zatrudnienia, szczególnie wśród osób powyżej 50 roku życia.  Według doniesień PAP szef misji MFW powiedział też, że Fundusz popiera deklaracje Polski o przystąpieniu do strefy euro tak szybko, jak pozwolą na to warunki. Zaznaczył przy tym, że przyjęcie euro oznacza rezygnację z niezależnej polityki monetarnej. Dlatego należy sprawić, aby gospodarka "była przygotowana na przyjęcie szoków poprzez zwiększenie elastyczności polityki fiskalnej".

(Źródło: KW/PAIZ)