Do dnia wejścia w życie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (18 stycznia 2016 r.), możliwość uznania kandydatom na doradców podatkowych praktyki zawodowej odbytej poza granicami RP przewidywał art. 21 ust. 4a ustawy o doradztwie podatkowym, zgodnie z którym Krajowa Rada Doradców Podatkowych mogła zwolnić obywatela polskiego albo obywatela innego państwa z wymogu odbycia w Polsce sześciomiesięcznej praktyki zawodowej, jeżeli wykonywał on czynności doradztwa podatkowego co najmniej przez 6 miesięcy w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE uchyliła ten przepis, gdyż nie przewidywał możliwości wzięcia pod uwagę praktyki zawodowej odbytej w państwie niebędącym państwem członkowskim, co stało się niezgodne z art. 55a ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE. W związku z uchyleniem art. 21 ust. 4a ustawy o doradztwie podatkowym, w kwestii uznawania zagranicznej praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych zastosowanie znajdują regulacje przewidziane w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE, z których wynika także konieczność wydania przez ministra finansów rozporządzenia określającego tryb uznawania praktyki zawodowej oraz maksymalny okres uznawanej praktyki.

W projektowanym rozporządzeniu przewidziano, iż organem właściwym w sprawach przeprowadzenia postępowania o uznanie zagranicznej praktyki zawodowej jest Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Postępowanie będzie prowadzone na wniosek kandydata na doradcę podatkowego. Do wniosku, składanego w języku polskim, wnioskodawca będzie załączał dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, w tym jej zakres, nabyte umiejętności, czas trwania oraz miejsce odbycia praktyki. KRDP będzie mogła żądać tłumaczenia przysięgłego na język polski powyższych dokumentów. Dodatkowo, celem ustalenia szczegółowego zakresu zagranicznej praktyki zawodowej, Krajowa Rada Doradców Podatkowych będzie mogła przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę.

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 2 lutego 2016 r.