Dzięki powyższemu, warunki wypłaty premii technologicznej będą analogiczne do warunków wypłaty dofinansowania w ramach pozostałych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (udokumentowanie poniesienia kosztów kwalifikowanych oraz zakończenie realizacji inwestycji).
Uniezależnienie wypłaty premii technologicznej od wielkości sprzedaży nie spowoduje utraty motywacji przedsiębiorcy do inwestowania w sposób jak najbardziej efektywny zarówno pod względem kosztów, jak i zysku z inwestycji, gdyż przedsiębiorca zobligowany jest do sfinansowania inwestycji technologicznej również ze środków własnych (nie uzyskanych z pomocy publicznej) w wysokości co najmniej 25% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Kredyt technologiczny jest instrumentem w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (PO IG), które ma na celu zwiększenie liczby przedsiębiorców inwestujących w nowe technologie w postaci patentów, licencji, know-how wykorzystywanych do unowocześnienia produkcji. Mechanizm ten obecnie uzależnia faktyczne uzyskanie dotacji ze środków publicznych od wielkości sprzedaży produktów wynikającej z realizacji w/w inwestycji (kwota dotacji jest równa kwocie wynikającej z faktur sprzedaży). Uzależnienie wypłaty i wysokości premii technologicznej od poziomu sprzedaży stanowi znaczne obostrzenie zasad wypłaty dofinansowania w porównaniu do innych działań wdrażanych w ramach PO IG. Ze względu na termin alokowania środków na działania - do 2013 r., a także istniejące opóźnienia w zakresie dokonywania płatności, istnieje wysokie ryzyko, iż część środków przeznaczonych na kredyt technologiczny nie zostanie wykorzystana i tym samym Instytucja Zarządzająca zmuszona zostanie do zwrotu części alokacji do budżetu UE. Tymczasem od uruchomienia udzielania premii technologicznej przez Bank Gospodarstwa Krajowego (lipiec 2009 r.) zaledwie 30. przedsiębiorców złożyło wnioski o udzielenie premii technologicznej na łączną kwotę około 30 mln zł, co stanowi jedynie 15% alokacji przeznaczonej na II półrocze 2009 r.
Zniesienie uzależnienia spłaty kredytu technologicznego od wielkości sprzedaży umożliwi beneficjentom kredytu technologicznego utworzenie około 4000 nowych miejsc pracy. Beneficjenci kredytu technologicznego przeznaczają średnio 10% wartości inwestycji technologicznej (8 mln zł) na tworzenie miejsc pracy – 800 tys. zł (dane uzyskane na podstawie analizy realizacji inwestycji finansowanych kredytem technologicznych w latach 2005-2008). Przyjęto założenie, iż każdy beneficjent kredytu technologicznego utworzy 10 miejsc pracy. Zaalokowane środki pozwolą na udzielenie około 400 kredytów technologicznych, stąd przewiduje się utworzenie 4000 nowych miejsc pracy.
Projektowana ustawa wpłynie pozytywnie na zwiększenie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ ułatwi tym przedsiębiorstwom uzyskanie kredytu bankowego oraz utrzymanie płynności finansowej przy realizacji i po zakończeniu inwestycji technologicznej, w obliczu ewentualnego wydłużania się okresu zwrotu z inwestycji.
Projekt nowelizacji przyczyni się do rozwoju regionów, gdyż udzielana pomoc publiczna w postaci kredytu technologicznego umożliwi szybszy rozwój przedsiębiorstw w regionach i utworzenie nowych miejsc pracy. Projekt ustawy przyczyni się do rozwoju regionów słabiej rozwiniętych, ponieważ wysokość spłaty kredytu technologicznego jest uzależniona od maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla danego regionu określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402).

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.mg.gov.pl, stan z dnia 19 listopada 2010 r.