Możliwość tworzenia przez członków społeczności lokalnej Lokalnych Komitetów Informacyjnych wprowadziła ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 766). Zgodnie z ustawą do zadań Komitetu należy m.in. zapewnienie społecznego monitoringu realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, informowanie społeczności lokalnej o działalności wykonywanej z wykorzystaniem tego obiektu oraz jej reprezentowanie wobec organów jednostki organizacyjnej realizującej inwestycję w zakresie budowy obiektu.

Przepisy rozporządzenia  (Dz. U. z 2012 r., poz. 861) określają z kolei zasady akcesji do Komitetu, sposób jego działania oraz zasady jego współpracy z inwestorami obiektów energetyki jądrowej lub kierownikami jednostek organizacyjnych prowadzących działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące.

Zgodnie z treścią rozporządzenia w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna, wójt (burmistrz, prezydent miasta) obowiązany jest wyznaczyć przedstawiciela gminy w Komitecie. Z kolei przedstawiciele społeczności lokalnej zainteresowani udziałem w pracach Komitetu mogą dokonać zgłoszenia zarówno w formie pisemnej, jak również droga elektroniczną.

W celu skutecznego wykonywania swoich zadań Komitet wyposażony został m.in. w uprawnienia do zwrócenia się do inwestora obiektu lub kierownika jednostki organizacyjnej z pisemnym wnioskiem o udzielenie informacji i wyjaśnień na temat realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub dotyczących działalności prowadzonej z wykorzystaniem tego obiektu. Odpowiedź na wniosek powinna zostać udzielona w terminie 14 dni od jego otrzymania.

Wejście w życie rozporządzenia spowoduje dodatkowe koszty dla budżetów gmin właściwych miejscowo dla obiektu energetyki jądrowej, ponieważ ciąży na nich ustawowy obowiązek zapewnienia obsługi administracyjno-organizacyjnej Komitetów oraz finansowanie ich działalności. Przepisy ww. ustawy określają maksymalny limit wydatków z budżetu j.s.t. przeznaczonych na wykonywanie zadań przez Komitety (w 2012 r. - 100 tys. zł, 2013 r. - 105 tys. zł, 2014 r. - 109 tys. zł, 2015 r. - 113 tys. zł, 2016 r. - 117 tys. zł, 2017 r. - 121 tys. zł, 2018 r. - 125 tys. zł, 2019 r. - 128 tys. zł, 2020 r. - 132 tys. zł, 2021 r. - 136 tys. zł).

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line