Rozporządzenie reguluje kwestię ochrony przedsiębiorców unijnych przed przywozem na jej terytorium towarów po cenach dumpingowych. Podstawą prawną stosowania procedury antydumpingowej są przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej. W świetle dotychczasowych zmian oraz ze względu na konieczność zapewnienia jasności i przejrzystości przepisów w zakresie instrumentów ochrony rynku, ujednolicono regulację w tej dziedzinie.
Nowe rozporządzenie konsoliduje przepisy w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej oraz uchyla i zastępuje rozporządzenie Rady nr 384/96.