Pomoc finansowa w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego PROW 2007–2013 może być przyznana staroście reprezentującemu właścicieli gospodarstw rolnych odpowiedzialnemu za realizację operacji, który zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749, z późn. zm.) przeprowadza postępowanie scaleniowe jako zadanie z zakresu administracji rządowej.
Wejście w życie rozporządzenia przyczyni się do szeroko pojętego rozwoju wsi obejmującego zarówno poprawianie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa na obszarach, na których prowadzone będą tego typu prace oraz poprawianie struktury agrarnej na takich obszarach.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 162, poz. 1093) wchodzi w życie z dniem 18 września 2010 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line