Przepisy ustawy z 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255 ze zm.) przewidują finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej ze środków budżetu państwa, na drodze dotacji celowej udzielanej powiatom. Podstawą do określenia wysokości dotacji przyznawanej konkretnym powiatom jest kwota bazowa, której wysokość jest co roku ustalana przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu.

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 11.08.2017 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. (Dz.U. poz. 1581). Kwota bazowa w 2018 r. będzie wynosić 5.217 zł, co oznacza, że w porównaniu z rokiem 2017 wysokość kwoty nie ulega zmianie.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.