- Zgodnie z art. 111 par. 1 ustawy o Sądzie Najwyższym z 8 grudnia 2017 r, która weszła w życie 3 kwietnia, w dniu następującym po upływie trzech miesięcy od tego terminu (tj. 4 lipca) sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia z mocy prawa przechodzą w stan spoczynku - napisano w komunikacie. Stwierdza się w nim także, że przejście w stan spoczynku następuje z mocy prawa, w dacie określonej przez ustawę, a zatem nie jest konieczne wydawanie przez Prezydenta RP aktu urzędowego w tej sprawie. - Analogiczne rozwiązanie, niekwestionowane przez Sąd Najwyższy, ustawa przewidziała wobec sędziów Sądu Najwyższego orzekających w Izbie Wojskowej, którzy przeszli w stan spoczynku z dniem wejścia w życie ustawy - czytamy w komunikacie.

Autorzy dokumentu stwierdzają, że w dalszej części tego przepisu ustawa stanowi, że prezydent "może wyrazić zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego sędziemu, spełniającemu ww. kryteria wiekowe, który w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy złożył oświadczenie o woli dalszego zajmowania stanowiska". Według komunikatu złożone oświadczenia, zgodnie z ustawą, prezydent skierował do zaopiniowania przez Krajową Radę Sądownictwa. - Od dnia dzisiejszego, z mocy ustawy, a nie decyzji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, pracami Sądu Najwyższego kieruje Pan sędzia Józef Iwulski, Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - podkreśla Kancelaria. I zauważa, że zgodnie bowiem z art. 14 paragraf 2 "in fine" ustawy, "w razie nieobecności Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zastępuje go Prezes Sądu Najwyższego najstarszy służbą na stanowisku sędziego".

Kancelaria infromuje też, że podczas wtorkowego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy "z Panią sędzią Małgorzatą Gersdorf, Panem Prezesem Józefem Iwulskim oraz Panem Prezesem Markiem Zirk-Sadowskim, Prezydent RP poinformował, że po przejściu w stan spoczynku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, w okresie przejściowym, jego obowiązki sprawować będzie – z mocy prawa - Prezes Sądu Najwyższego Józef Iwulski".

Autorzy komunikatu przyznają, że po tym oświadczeniu Prezydenta RP, Pani sędzia Małgorzata Gersdorf poinformowała Pana Prezydenta, że w dniu 3 lipca 2018 r., od godziny 15.30, wyznaczyła również Pana Prezesa Józefa Iwulskiego do zastępowania jej w czasie nieobecności - głosi komunikat.