W ubiegłym roku KRS odbyła 14 posiedzeń plenarnych, powołała 369 zespołów opiniujących np. kandydatury na sędziów oraz wnioski o przeniesienie sędziego w stan spoczynku oraz przeprowadziła 224 rozmowy z kandydatami na sędziów. W 2013 r. KRS wystąpiła do Prezydenta z wnioskiem o powołanie 227 kobiet i 140 mężczyzn na stanowisko sędziego oraz zaopiniowała 187 projektów aktów normatywnych, w tym 137 ustaw i 37 rozporządzeń. Informacja opisuje też m.in. współpracę międzynarodową KRS np. z Radą Europy. Dokument wpłynął do Sejmu 7 maja 2014 r. 12 maja br. został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która na posiedzeniu 6 czerwca br. zapoznała się z nim.

Źródło: www.sejm.gov.pl