Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) oraz Krajowa Rada Radców Prawnych (KRRP) uważają, że wprowadzenie zakazu wykonywania zawodu mediatora dla radców prawnych będzie szkodliwe dla rozwoju potrzebnej i ważnej formy rozstrzygania sporów, jaką jest mediacja. Zdaniem KIG i KRRP rozwiązanie to nie znajduje merytorycznego uzasadnienia zarówno w praktyce, jak i w teorii mediacji. Ponadto w ocenie przedsiębiorców zrzeszonych w KIG oraz KRRP tego typu rozwiązania są niespotykane w innych krajach, gdzie osoba wykonująca zawód prawniczy może być również mediatorem.

„Proces mediacji jest niezwykle ważnym elementem polubownego rozstrzygania sporów. Jak wskazują doświadczenia zachodnioeuropejskie oraz północnoamerykańskie mediacja jest jedną z najbardziej efektywnych dróg prowadzących do rozwiązania sytuacji konfliktogennych zarówno w gospodarce, jak i życiu społecznym. W polskiej rzeczywistości znajduje się ona we wstępnej fazie rozwoju. W związku z tym każde rozwiązanie, które zmierza do ograniczenia wolnego rynku usług mediacyjnych musi budzić sprzeciw organizacji, które na co dzień w praktyczny sposób zajmują się tą problematyką” – uważa KIG i KRRP.