W tej sprawie Prezes RIO w Lublinie zwrócił się do Ministerstwa Finansów z pytaniem czy planowanie i gromadzenie środków odpowiadających wielkości planowanych kosztów amortyzacji jest zasadne, przy uwzględnieniu specyfiki działalności samorządowych zakładów budżetowych. Zdaniem Prezesa RIO przepisy obecnie obowiązującego rozporządzenia z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861) nie przewidują pokrycia amortyzacji, pozostawiając obowiązek ujmowania w księgach rachunkowych kosztów amortyzacji.
Aby odpowiedzieć na to pytanie Dyrektor Departamentu Rachunkowości wskazał, iż istotne jest prawidłowe ustalenie środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego z działalności prowadzonej przez samorządowy zakład budżetowy, który ustalany jest jako różnica między sumą środków obrotowych na początek roku i przychodów należnych związanych z prowadzoną działalnością, a sumą opłaconych kosztów, zobowiązań i nie poniesionych wydatków na inwestycje ze środków własnych. Oznacza to, że koszty amortyzacji jako koszty nie powodujące wydatkowania środków pieniężnych nie powinny być uwzględniane przy ustalaniu faktycznego stanu środków obrotowych.
(DR3/502/236/DKK/2011/ST-108)

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line