Od 5 listopada obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie magazynów czasowego składowania (Dz. U. Nr 226, poz. 1358), które nie przewiduje obowiązku prowadzenia regulaminu magazynu czasowego składowania. Obecnie zagadnienia te są regulowane przez Służbę Celną w treści pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania.
W związku z powyższym resort finansów przygotował projekt rozporządzenia, który wprowadza nowy przepis określający warunki wykonywania kontroli w magazynach czasowego składowania. Umożliwi to weryfikację przestrzegania wymogów prowadzenia takiej działalności wynikających w szczególności z rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302). Projekt zakłada rezygnację z obecności funkcjonariusza przy wyprowadzaniu towarów z magazynów czasowego składowania. Zrezygnowano również z obowiązku potwierdzania przez funkcjonariusza celnego wprowadzenia towarów w papierowych ewidencjach magazynowych.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka
Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 24 listopada 2011 r.