Minister sprawiedliwości przedłożył projekt ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych.Podstawowa zmiana polega na objęciu ochroną kompensacyjną wszystkich ofiar przestępstw – umyślnych i nieumyślnych.

Dotychczas ofiary przestępstw nieumyślnych nie miały możliwości dochodzenia kompensaty. W efekcie zlikwidowany zostanie dotychczasowy podział na ofiary przestępstw umyślnych i nieumyślnych, a także ofiary przestępstw umyślnych z użyciem przemocy lub bez jej użycia. Według nowych przepisów, orzekaniem w sprawach o kompensatę ma się zajmować sąd rejonowy, właściwy dla miejsca zamieszkania ofiary. Dotychczas był to sąd z okręgu, w którym popełniono przestępstwo. Takie rozwiązanie powinno ułatwić ubieganie się o przyznanie świadczenia.

Zaproponowano rozszerzenie uprawnień referendarzy sądowych o prowadzenie spraw z zakresu postępowania kompensacyjnego. Ma to przyspieszyć i odformalizować te postępowania. Na orzeczenie referendarza będzie przysługiwać skarga do sądu. Projekt nowelizacji przewiduje, że wniosek o kompensatę będzie mógł złożyć prokurator, jeśli nie będzie mogła tego zrobić samodzielnie ofiara przestępstwa. Ma to dotyczyć sytuacji, gdy np. ofiara przestępstwa jest osobą niepełnosprawną lub doznała ciężkiego rozstroju zdrowia.

(Źródło: KPRM/KW)