Nową instytucję wprowadza ustawa z dnia z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 234, poz. 1391). Nowelizacja zmienia przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wyłączając możliwość zajęcia zgromadzonych na rachunku środków. Przyjęcie takiego rozwiązania uzasadnione jest charakterem i przeznaczeniem instytucji rachunku zbiorczego. Jako że środki na nim zgromadzone stanowić będą własność wielu podmiotów, istniałoby ogromne ryzyko zajęcia środków nienależących do dłużnika. Wątpliwości budzi również skuteczność prowadzenia egzekucji z rachunku zbiorczego. Zakłada się bowiem, że instrumenty finansowe zapisane na rachunku zbiorczym prowadzonym na terytorium RP będą jednocześnie rejestrowane na rachunkach indywidualnych prowadzonych poza tym terytorium. Nawet całkowite zajęcie tych środków nie mogłoby zapobiec ich przekazaniu na rachunek innej osoby bez wiedzy podmiotu prowadzącego rachunek zbiorczy. Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2012 r.


Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line