Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 893(1) § 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), na mocy którego minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności oraz Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb zawiadamiania placówek banków, placówek operatora publicznego lub innego operatora pocztowego i innych placówek, uwzględniając dane zawarte w zawiadomieniu, mając na względzie sprawne prowadzenie egzekucji.

W projektowanym rozporządzeniu przyjęto, że w razie zajęcia przez komornika, w drodze egzekucji, wkładu oszczędnościowego, oddział banku, w którym komornik zajął wkład, wstrzymuje się z wypłatą tego wkładu i zawiadamia o wstrzymaniu wypłat placówki banków, placówki operatora publicznego lub innego operatora pocztowego i inne placówki właściwe do obsługi tego wkładu. Istotne jest przy tym, aby zawiadomienie o wstrzymaniu wypłat było dokonane jak najszybciej, dlatego uzasadnione jest wykorzystanie do tego celu dostępnych środków telekomunikacji. W § 1 ust. 3 określono również dane, jakie muszą zostać zawarte w zawiadomieniu o wstrzymaniu wypłat. Rozporządzenie określa chwilę miarodajną do ustalenia dokonania zawiadomienia w stosunku do placówek obsługujących obrót oszczędnościowy.

Opracowanie: Grzegorz Bieńdak, RPE WKP

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 24 września 2012 r.