Komisja Europejska stojąc na straży traktatu i przesyłając do Rządu RP tzw. uzasadnioną opinię rozpoczęła już drugi etap właściwej procedury w sprawie naruszenia prawa wspólnotowego przez nasz kraj. Komisja w swojej opinii zarzuciła Polsce, iż nadal nie zostały wdrożone poprawnie wszystkie postanowienia Dyrektywy 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 roku, ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, zakazującej dyskryminacji z powodu wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej i religii oraz przekonań. Komisja apeluje do polskiego rząduo natychmiastowe opracowanie i wdrożenie odpowiednich aktów prawnych w tym obszarze.

W szczególności, nadal nie implementowano do polskiego porządku prawnego przepisów zakazujących molestowania (zachowania, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby i stworzenie onieśmielającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery) wszystkich kategorii stażystów, a ustawodawstwo polskie regulujące warunki szkolenia zawodowego nie zawiera odpowiedniej definicji bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji.  Co ważne, Komisja Europejska zwróciła także uwagę na brak przepisów antydyskryminacyjnych w polskich regulacjach prawnych dotyczących dostępu do niektórych zawodów. Przykładem jest tu szereg ustaw regulujących takie zawody jak adwokaci, radcowie prawni, lekarze, czy komornicy.  Ponadto, Komisja Europejska zarzuciła Polsce, iż brak w naszym systemie prawnym przepisów zobowiązujących pracodawców do zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami tzw. usprawnień w miejscu pracy, a w szczególności brak ten uderza w stażystów oraz osoby ubiegające się o pracę.

Organizacja pod nazwą "Koalicja na Rzecz Równych Szans" podkreśla, iż ww. procedura przeciwko Polsce nie jest jedynym postępowaniem toczącym się z uwagi na złamanie przez nasz kraj postanowień wspólnotowych w dziedzinie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu. W ostatnich latach Komisja Europejska przedstawiła Polsce zarzuty niewdrożenia przepisów następujących aktów prawnych:

- dyrektywy Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (pismo Komisji Europejskiej z dnia 4 lipca 2006 r. znak: SG-Greffe(2006)D/203785)
- dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (pismo Komisji Europejskiej z dnia 15 grudnia 2006 r. znak: SG-Greffe(2006)D/207993)
- dyrektywy Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (pismo Komisji Europejskiej z dnia 26 czerwca 2008 r. znak: SG-Greffe(2008)D/204205).

Eksperci apelują do Premiera o podjęcie natychmiastowych działań w kierunku pełnej i poprawnej implementacji całości wspólnotowego prawa antydyskryminacyjnego. Pozwoli to nie tylko na uniknięcie nałożenia na Polskę przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości wysokich kar finansowych, ale przede wszystkim przyczyni się do zmiany sytuacji osób, które na co dzień są w Polsce ofiarami nierównego traktowania.