Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego skierowany do Trybunału w Luksemburgu został sporządzony w ramach toczącego się przed Sądem Okręgowym w Łodzi postępowania karnego dotyczącego przestępstwa hazardowego i odnosił się do możliwości zróżnicowania skutków braku notyfikacji przepisów technicznych w rozumieniu unijnej dyrektywy o normach i przepisach technicznych w zależności od podlegania tych przepisów ograniczeniom swobody przepływu towarów przewidzianym w art. 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Opublikowane w poniedziałek (21 września) w unijnym dzienniku urzędowym zapytanie prejudycjalne zostało skierowane w ramach postępowania karnego dotyczącego przestępstwa skarbowego polegającego na urządzaniu gry na automacie bez koncesji na prowadzenie kasyna gry. Sąd Okręgowy w Łodzi w postanowieniu o sygn. V Kz 142/15 zwrócił się do ETS o dokonanie wykładni art. 8 ust. 1 dyrektywy 98/34 ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego. Polski sąd zapytał, czy przywołany przepis może być interpretowany w ten sposób, że brak notyfikacji przepisów uznanych za mające charakter techniczny dopuszcza możliwość zróżnicowania skutków: tj. dla przepisów dotyczących swobód niepodlegających ograniczeniom przewidzianym w art. 36 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej brak notyfikacji skutkować powinien tym, że nie mogą być one stosowane w konkretnej sprawie będącej przedmiotem rozstrzygnięcia, zaś dla przepisów odnoszących się do swobód podlegających ograniczeniom z art. 36 Traktatu dopuszczalna jest ich ocena przez sąd krajowy, będący jednocześnie sądem unijnym, czy mimo nienotyfikacji są one zgodne z wymogami art. 36 Traktatu i nie podlegają sankcji braku możliwości ich stosowania.

Omawiany wniosek prejudycjalny jest kolejnym zapytaniem polskiego sądu skierowanym do unijnego Trybunału dotyczącym dyrektywy 98/34 i ustawy hazardowej. Poprzedni - w sprawie C-213/11, C-214/11, C-217/11 Fortuna i inni - zakończył się wydaniem przez Trybunał wyroku, zgodnie z którym przepisy ustawy hazardowej, które mogą powodować ograniczenie prowadzenia gier na automatach stanowią potencjalnie "przepisy techniczne", w związku z czym ich projekt powinien zostać notyfikowany Komisji zgodnie z art. 8 ust. 1 przywołanej dyrektywy.

ETS nadał sprawie skierowanej przez Sąd Okręgowy w Łodzi sygnaturę C-303/15 i postanowił o opublikowaniu wniosku prejudycjalnego w unijnym dzienniku urzędowym. Rozstrzygnięcie powinno nastąpić w ciągu maksymalnie 15 miesięcy od daty rozpoczęcia postępowania przed ETS (wniosek prejudycjalny w sprawie został zarejestrowany 22 czerwca br.), tyle bowiem trwa średnia oczekiwania na wyrok ETS dotyczący odesłania prejudycjalnego.