Stanowiska sędziego sądu okręgowego zostały zwolnione w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (2 stanowiska), w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, w Sądzie Okręgowym w Gdańsku (3 stanowiska), w Sądzie Okręgowym w Łomży, w Sądzie Okręgowym w Warszawie (2 stanowiska), w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze.
Informacja pochodzi z obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (M.P. poz. 45).
Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), każdy, kto spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego sądu powszechnego, o którym mowa w art. 55 § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych, może zgłosić swoją kandydaturę na jedno wolne stanowisko sędziowskie, w ciągu miesiąca od obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich. Zgłaszający swoją kandydaturę wypełnia w dwóch egzemplarzach kartę zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziowskie oraz dołącza do niej informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby i zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, z zastrzeżeniem art. 58 § 4a. Zgłaszający urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. dołącza również oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.