•  
  •  

Od 1 stycznia 2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 26 listopada nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (rozporządzenie PRIIP, Dz. Urz. UE L 352 z 9.12.2014, s.1). Przewidziane w nim rozwiązania mają służyć wzmocnieniu ochrony inwestorów indywidualnych wobec coraz większego stopnia skomplikowania oferowanych na rynku produktów inwestycyjnych. Ma się to przejawiać m.in. w obowiązku przygotowywania dokumentu zawierającego kluczowe informacje o produkcie inwestycyjnym. Akt unijny określa przy tym zarówno treść, jak i format tego dokumentu – jego ujednolicenie ma ułatwić porównywanie produktów oferowanych przez różne podmioty.

Większość przepisów rozporządzenia ma charakter techniczny i nie wymaga implementacji do porządku krajowego. Są przy tym jednak wyjątki, m.in. w zakresie nakładania sankcji i środków administracyjnych w sytuacji naruszenia przepisów unijnych. Odpowiednia implementacja przepisów unijnych odnoszących się do tego zagadnienia to cel przygotowywanej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów nowelizacji ustawy z 21.07.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 196, ze zm.).

W nowelizacji wskazano, że organem właściwym w zakresie nadzoru nad realizacją wymogów nakładanych rozporządzeniem PRIIP przez twórców detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, osoby doradzające w zakresie tych produktów lub je sprzedające, będzie Komisja Nadzoru Finansowego. Będzie ona jednocześnie uprawniona do stosowania środków o charakterze generalnym – wprowadzania zakazów lub ograniczeń obejmujących wszystkich uczestników rynku. Kompetencja ta jest obecnie określona w przepisie ustawy z 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844, ze zm.). Celem ujednolicenia przepisów implementujących przepis ten zostanie skreślony i analogiczna regulacja znajdzie się w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym.

W zakresie sankcji stosowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego projektowane przepisy stanowią powtórzenie regulacji unijnej – przewidziano m.in. zakaz wprowadzania produktu inwestycyjnego na rynek, wystosowanie ostrzeżenia publicznego czy zastosowanie finansowych kar administracyjnych. W tym ostatnim przypadku w związku z tym, że przepisy krajowe nie posługują się użytym w rozporządzeniu PRIIP sformułowaniem „całkowity roczny obrót”, nowelizacja wskazuje, że podstawą określenia ich wysokości będzie, w przypadku zakładów ubezpieczeń, przypis składki brutto, a w odniesieniu do innych osób prawnych – przychody netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych.

Data wejścia w życie projektowanych przepisów została wyznaczona na dzień 1 stycznia 2018 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl,