30 czerwca 2014 roku Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. zawarł z bankiem PKO S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę dotyczącą programu emisji obligacji. Na podstawie tej umowy Spółka zamierza ustanowić program emisji obligacji ("Program"), który przewiduje emisje obligacji przez Spółkę w wielu seriach na zasadach określonych w umowie do kwoty 600.000.000 PLN stanowiącą maksymalną dopuszczalną łączną wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji.

Kwota Programu podzielona jest na dwie transze: Transza 1 oraz Transza 2. Każda z transz do kwoty 300.000.000 PLN.

Celem emisji obligacji będzie pozyskanie środków na zrefinansowanie istniejącego zadłużenia, finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz realizację jej potrzeb inwestycyjnych.

Pierwsza emisja w ramach Transzy 1 zostanie dokonana nie później niż w dniu 30 czerwca 2015 roku, zaś w ramach Transzy 2 zostanie dokonana nie później niż w dniu 30 czerwca 2016 roku. Okres obowiązywania Programu rozpoczyna się w dniu podpisania Umowy i kończy się: dla Transzy 1 w dniu 31 grudnia 2019 roku, dla Transzy 2 w dniu 31 grudnia 2020 roku.
Obligacje nie będą oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej.