Od 7 sierpnia 2010 r. wchodzi w życie ustawa z 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 122, poz. 826), która doprecyzowuje zasady funkcjonowania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Przyjęte zmiany mają usprawnić działanie Komisji.
Skład Komisji Egzaminacyjnej został przede wszystkim rozszerzony z 50 do 60 członków. Poszerzenie składu osobowego Komisji związane jest z powołaniem liczniejszej grupy sędziów, którzy delegowani będą nie tylko, jak to było dotychczas, z Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale również spośród wojewódzkich sądów administracyjnych.
W nowelizacji wskazano też jednoznacznie, iż w skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą przedstawiciele Ministra Finansów będący pracownikami (a nie jak dotychczas powoływani spośród pracowników) Ministerstwa Finansów, organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Jednocześnie zastrzeżono, iż pracownicy zatrudnieni w ww. podmiotach muszą posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie tworzenia lub stosowania przepisów prawa w co najmniej jednej z dziedzin objętych zakresem tematycznym egzaminu na doradcę podatkowego. Wprowadzony został też zapis uściślający kwestie powoływania przez Ministra Finansów pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych do składu Komisji Egzaminacyjnej. Wskazano bowiem, iż Komisja Egzaminacyjna składa się z dziesięciu pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych posiadających wiedzę i doświadczenie w co najmniej jednej z dziedzin objętych zakresem tematycznym egzaminu, powoływanych po zasięgnięciu opinii placówki naukowej lub wyższej uczelni. W skład Komisji Egzaminacyjnej powołani będą również członkowie Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a nie jak było dotychczas Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
Żaden z członków Komisji Egzaminacyjnej nie może być prawomocnie skazany za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego. W przypadku prawomocnego skazania członka Komisji za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego Minister Finansów odwołuje go ze składu Komisji.
Ustawa nowelizująca wprowadziła zasadę powoływania przez Ministra Finansów Sekretarza Komisji Egzaminacyjnej. Powołanie tej funkcji ma wpłynąć na lepszą organizację Komisji. Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej powoływany będzie spośród członków Komisji będących pracownikami Ministerstwa Finansów.

W związku ze zmianami, o których mowa niezbędne jest skrócenie kadencji funkcjonującej obecnie Komisji Egzaminacyjnej tak, aby zapewnić spełnienie warunków przewidzianych ustawą. Stąd też, kadencja Komisji Egzaminacyjnej powołanej na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów kończy się w dniu wejścia w życie nowelizacji, tj. z dniem 7 sierpnia 2010 r. Jednocześnie zapewniona została możliwość działania Komisji Egzaminacyjnej obecnej kadencji do czasu powołania Komisji Egzaminacyjnej na warunkach i w trybie określonych nowelizacją, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od dnia zakończenia kadencji, a więc do 7 listopada 2010 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line