Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmiany terminów egzaminów na aplikacje:  adwokacką, radcowską i notarialną. Egzaminy miałyby się odbyć w drugiej połowie września. Poztywnie zaopiniowały już projekt samorządy zawodowe, oprócz Krajowej Rady Radców Prawnych.

Dotychczas egzaminy konkursowe na aplikacje odbywały się na przełomie czerwca i lipca przy czym obowiązujące przepisy wymagały złożenia przez kandydatów dokumentów (m.in. odpisów dyplomów) 45 dni przed terminem tych egzaminów, czyli w połowie maja. Powyższe regulacje uniemożliwiały złożenie wniosków o dopuszczenie do egzaminu konkursowego osobom, które obronę prac magisterskich miały wyznaczoną na drugą połowę maja lub czerwiec. Z tego powodu terminy egzaminów oceniane były jako niefortunne. Jednocześnie do Ministra Sprawiedliwości kierowane były liczne prośby przedstawicieli środowiska akademickiego oraz studentów wydziałów prawa w sprawie dostosowania terminu egzaminów na aplikacje do organizacji roku akademickiego. W kwietniu 2007 r. ten problem stał się również przedmiotem wystąpienia do Ministra Sprawiedliwości Zjazdu Dziekanów i Prodziekanów Wydziałów Prawa Uniwersytetów Polskich. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski uznał, że w roku 2008 nabór na  aplikacje powinien odbyć się w drugiej połowie września.

Ostateczne podjęcie decyzji w tej sprawie wymaga jednak również akceptacji organów adwokatury i radców prawnych. Regulaminy aplikacji adwokackiej i radcowskiej przewidują, że aplikacje rozpoczynają się 1 października, natomiast przepisy ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych stanowią, że procedura wpisu na listę aplikantów trwa 90 dni. Przeprowadzenie zatem egzaminów konkursowych na aplikacje we wrześniu, bez jednoczesnej zmiany Regulaminów aplikacji, mogłoby doprowadzić do sytuacji, że po zdanym egzaminie kandydaci oczekiwaliby przez okres około 1 roku na rozpoczęcie aplikacji. Minister Sprawiedliwości w styczniu br. zwrócił się do Naczelnej Rady Adwokackiej oraz do Krajowej Rady Radców Prawnych o podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminów odbywania aplikacji adwokackiej i radcowskiej poprzez ustalenie terminu rozpoczęcia roku szkoleniowego na dzień 1 stycznia każdego roku oraz określenie, że wnioski o wpis na listę aplikantów adwokackich i radcowskich będą składane przez kandydatów najpóźniej do dnia 1 listopada przed rozpoczęciem roku szkoleniowego.

Podjęcie powyższych uchwał przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Krajową Radę Radców Prawnych umożliwi przeprowadzenie naboru na aplikacje we wrześniu 2008 r.
Naczelna Rada Adwokacka przychylnie odniosła się do wniosku Ministra Sprawiedliwości. Również Krajowa Rada Notarialna oceniła jako zasadną propozycję Ministra Sprawiedliwości przeprowadzenia egzaminów konkursowych we wrześniu 2008 r. Natomiast Krajowa Rada Radców Prawnych dotychczas nie zajęła pozytywnego stanowiska w sprawie.

(Źródło: MS/KW)