Konsultacje obejmują następujące kwestie:
- Cele i zakres zastosowania europejskiego prawa spółek – Jakie powinny być główne cele europejskiego prawa spółek? Czy obowiązujące przepisy odpowiadają dzisiejszym wyzwaniom? Jakie dziedziny wymagają dalszych zmian? Jakie są zależności między prawem spółek a ładem korporacyjnym?
- Ujednolicanie europejskiego prawa spółek – czy należy połączyć obowiązujące dyrektywy w sprawie prawa spółek w jeden akt prawny w celu stworzenia bardziej przystępnych i przyjaznych dla użytkownika ram regulacyjnych?
- Przyszłość form prawnych spółek unijnych – Jakie są zalety i słabe strony form prawnych spółek w Unii? Czy należy dokonać weryfikacji istniejących form spółek? Czy należy zbadać możliwości zastosowania alternatywnych instrumentów?
- Transgraniczna mobilność spółek – Co można zrobić, aby ułatwić transgraniczne przenoszenie siedziby przedsiębiorstwa? Jakie rozwiązania stosować w przypadku transgranicznego podziału spółki na dwie różne jednostki? Czy należy zweryfikować przepisy w zakresie fuzji transgranicznych?
- Grupy spółek – np. kilka spółek podlegających jednemu zarządowi lub ośrodkowi kontroli – Czy istnieje zapotrzebowanie na stosowanie środków z zakresu polityki UE w tej dziedzinie?
- Zasady dotyczące kapitału w spółkach europejskich – Czy obowiązujące minimalne wymogi w zakresie kapitału oraz przepisy odnośnie do zachowania kapitału wymagają zmiany i aktualizacji?
Konsultacje przeprowadzane są drogą internetową i potrwają do dnia 14 maja 2012 r. Swoje opinie można wyrazić na stronie KE ( www.ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=companylaw2012). Uzyskane odpowiedzi zostaną przeanalizowane i opublikowane zostanie oświadczenie podsumowujące ich wyniki. Następnie podjęte zostaną dalsze działania.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line
Źródło: www.europa.eu/rapid, stan z dnia 20 lutego 2012 r.