W komunikacie z dnia 27 czerwca Komisja Europejska przedstawiła środki jakie jej zdaniem przyczyniłyby się do sprawniejszego zwalczania nadużyć podatkowych i unikania podwójnego opodatkowania w krajach członkowskich UE.

Przedstawiona strategia ma charakter trzystopniowy. Są to rozwiązania na szczeblu krajowym, unijnym oraz międzynarodowym. Jak podkreśliła Komisja tylko działania zespołowe, według wspólnej strategii, mogą przynieść efekty w zakresie zwalczania nadużyć.

Na szczeblu krajowym państwa członkowskie powinny dołożyć starań, by usprawnić swoją zdolność administracyjną w zakresie poboru podatków zgodnie z jasno określonymi zaleceniami dla poszczególnych krajów. Komisja będzie ściśle monitorować ich postępy w tej dziedzinie i jednocześnie zapewniać wsparcie techniczne w razie potrzeby. Władze krajowe powinny również ułatwiać chętnym podmiotom zgodność z przepisami, na przykład poprzez programy dobrowolnego przekazywania informacji. Pomocne w osiąganiu większej zgodności z przepisami powinny być instrumenty unijne, takie jak punkt kompleksowej obsługi oraz ewentualny internetowy portal poświęcony kwestiom podatkowym.

Podejmowane na szczeblu unijnym działania powinny polegać na zacieśnieniu współpracy i usprawnieniu wspólnych narzędzi. W tym kontekście zasadnicze znaczenie ma porozumienie między państwami członkowskimi dotyczące zmienionej dyrektywy w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności. Ponadto przedstawiono szereg nowych pomysłów. Dotyczą one m.in. ewentualnego transgranicznego numeru identyfikacji podatkowej w Europie, mechanizmu szybkiego reagowania w razie nadużyć w obszarze podatku VAT oraz minimalnych zasad i sankcji stosowanych przez UE w przypadku nadużyć i unikania opodatkowania.

By walka z unikaniem opodatkowania faktycznie przyniosła efekty konieczne jest również przyjęcie określonych standardów na szczeblu międzynarodowym. Zasadnicze znaczenie mają tutaj mandaty negocjacyjne, o które Komisja wystąpiła w celu wynegocjowania lepszych porozumień w sprawie opodatkowania oszczędności z najważniejszymi państwami sąsiednimi. Przed upływem 2012 r. Komisja określi także podejście oparte na karach i zachętach, które pozwoli zająć się problemem rajów podatkowych, a także ustali środki w postępowaniu z podmiotami odpowiedzialnymi za agresywne planowanie podatkowe.

W przedstawionym komunikacie Komisja zapowiedziała, że do końca roku przedstawi plan działania w zakresie walki z nadużyciami i unikaniem opodatkowania przy pomocy środków szczególnych. Komisja wystąpi też z inicjatywą dotyczącą rajów podatkowych i agresywnego planowania podatkowego.

 

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źrodło: www.europa.eu, stan z dnia 28 czerwca 2012 r.