Ma to przynieść zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę skuteczności rozrachunku papierów wartościowych w Europie. Celem jest również skrócenie rozrachunku papierów wartościowych i zminimalizowanie liczby niedokonanych rozrachunków.
"Rozrachunek jest kluczowym procesem dla rynków papierów wartościowych i dla finansowania naszej gospodarki; należy zatem zapewnić jego bezpieczeństwo i skuteczność. Liczby mówią same za siebie: w ciągu dwóch ostatnich lat w Unii Europejskiej CDPW przeprowadziły rozrachunek transakcji o wartości przekraczającej biliard euro. W celu zapewnienia prawdziwie jednolitego rynku usług świadczonych przez krajowe CDPW, przedstawiony dziś wniosek wprowadzi w całej Unii wspólne standardy rozrachunku papierów wartościowych, zgodne z tymi, które stosują nasi międzynarodowi partnerzy" - powiedział Komisarz do spraw rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier.
Proponowane rozporządzenie uzupełni europejskie ramy regulacyjne dotyczące rynków papierów wartościowych. Wniosek obejmuje następujące główne elementy:
- Cykl rozrachunkowy zostanie zharmonizowany i ustalony na poziomie wynoszącym maksymalnie dwa dni po dniu sesyjnym w przypadku papierów wartościowych znajdujących się w obrocie giełdowym lub odbywającym się na innych rynkach regulowanych (obecnie dla większości transakcji papierami wartościowymi w Europie niezbędne są dwa do trzech dni).
- Uczestnicy rynku, którzy nie przedstawili swoich papierów wartościowych w uzgodnionym terminie rozliczenia, będą podlegać karom i będą zobowiązani do zakupu papierów wartościowych na rynku oraz dostarczenia ich swoim kontrahentom.
- Emitenci i inwestorzy zobowiązani będą do zachowania elektronicznego rejestru praktycznie wszelkiego rodzaju papierów wartościowych oraz do zgłaszania ich CDPW, jeżeli są one przedmiotem obrotu na giełdach lub innych rynkach regulowanych.
- CDPW będą musiały działać zgodnie ze ścisłymi wymogami dotyczącymi ich organizacji, prowadzenia działalności gospodarczej i wymogów ostrożnościowych, tak by zagwarantować ich rentowność oraz ochronę ich użytkowników. Będą one również musiały uzyskać zezwolenie właściwych organów krajowych i podlegać ich nadzorowi.
- Centralnym depozytom papierów wartościowych, które uzyskały zezwolenie, zostanie przyznany „paszport” umożliwiający świadczenie usług w innych państwach członkowskich.
- Użytkownicy będą mogli wybierać spośród wszystkich 30 CDPW w Europie.
- CDPW w UE, niezależnie od państwa, w którym mają siedzibę, będą miały dostęp do każdej innej CDPW lub do innych elementów infrastruktury rynku, takich jak systemy obrotu lub partnerzy centralni.
Wniosek zostanie obecnie przekazany do Parlamentu Europejskiego i Rady, gdzie prowadzone będą negocjacje w celu jego przyjęcia.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.europa.eu/rapid, stan z dnia 7 marca 2012 r.