Nowelizacja ustawy o odpadach zakłada karanie w sposób bardziej dostosowany do stopnia winy. Konsekwencją tej zmiany będzie uchylenie art. 79c ust. 3 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) przewidującego karę 10 tys. zł za następujące przewinienia.
- zaniechanie prowadzenia ewidencji odpadów albo prowadzenie ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym;
- zaniechanie prowadzenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, albo sporządzanie owego zestawienia niezgodnie z dokumentami, niekompletne lub nieterminowo.
Wprowadzenie karania za powyższe przewinienia w trybie postępowania w sprawach wykroczeń pozwoli na dostosowanie wymiaru kary do stopnia winy i uwzględnienia ewentualnych okoliczności łagodzących. Autorzy projektu podkreślają również, że w przypadku postępowania w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia grzywna jest wymierzana tylko osobie fizycznej odpowiedzialnej za naruszenie (nie może być wymierzona jednostce organizacyjnej). Nowelizacja ustawy ma również zwiększyć ściągalność nakładanych kar oraz może wpłynąć pozytywnie na rynek pracy. Dotychczasowa kara w wysokości 10 tys. zł. mogła bowiem dotknąć znaczną liczbę małych i średnich przedsiębiorstw. Rezygnacja z kary dla tych podmiotów oddali od nich potencjalne zagrożenie bankructwem.

Na podstawie: http://orka.sejm.gov.pl

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad