Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 30.10.2013 r. (w sprawie o sygn. akt VI ACa 196/13) wydał prawomocny wyrok kończący spór, w którym Kancelaria RKKW reprezentowała spółkę PGE Dystrybucja S.A. przeciwko Prezesowi URE oraz zainteresowanej spółce będącej inwestorem farmy wiatrowej ubiegającej się o przyłączenie do sieci energetycznej.

Wspomnianym wyrokiem Sąd Apelacyjny oddalił apelacje Prezesa URE i zainteresowanej spółki od korzystnego dla PGE Dystrybucja S.A. wyroku Sądu I instancji. Prawomocnie stwierdzono w obu instancjach, że umowa o przyłączenie zainteresowanej spółki do sieci nie mogła być zawarta z uwagi na fakt utraty ważności warunków przyłączenia do sieci wydanych wcześniej zainteresowanej spółce.

Spór wynikł w związku z tym, iż zainteresowana spółka wniosła w trybie art. 8 Prawa energetycznego wniosek do Prezesa URE o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego zawarcia umowy o przyłączenie do sieci. W okresie, w którym rozstrzygała się kwestia zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, weszła w życie ustawa nakładająca na podmioty ubiegające się o takie przyłączenie obowiązek uiszczenia w oznaczonym terminie zaliczki na poczet opłaty przyłączeniowej, natomiast spółka prowadząca farmę wiatrową uiściła zaliczkę po tym terminie.

W sporze przedsiębiorstwo energetyczne było reprezentowane m.in. przez radców prawnych Krzysztofa Wróbla oraz Damiana Dworka, Partnerów w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy. "To kolejne orzeczenie w prowadzonych przez Kancelarię sprawach, które potwierdza, że przyłączanie podmiotów do sieci energetycznej nie może następować bez wcześniejszego spełnienia przez nie wszystkich wymagań wynikających z Prawa energetycznego" – komentuje mec. Damian Dworek stojący na czele Departamentu Postępowań Sądowych Kancelarii RKKW. "Orzeczenie Sądu Apelacyjnego potwierdza wagę terminów zawitych. Odmienna ocena opóźnienia uzależniona od jego długości podważałaby pewność prawa oraz jednoznaczny i wynikający z ustawy skutek uchybienia terminowi" – wskazuje mec. Dariusz Kulgawczuk, który reprezentował spółkę podczas rozprawy przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie.

Dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW, podkreśla, iż "postępowania sądowe i arbitrażowe stały się jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii, która z sukcesem reprezentuje krajowych i międzynarodowych Klientów na tej płaszczyźnie. Ta praktyka rozwinęła się u nas wyjątkowo dynamicznie w ostatnich latach i trend ten utrzymuje się także obecnie".