Postanowienie Sądu Okręgowego zostało wydane w wyniku uwzględnienia argumentów wnioskodawcy, który wykazywał, iż cena określona w wezwaniu na sprzedaż akcji Hutmen S.A. nie odpowiadała ich wartości godziwej, w szczególności ze względu na fakt, iż była ona niższa niż 50% ich wartości księgowej, a także zupełnie nie uwzględniała wartości dużej nieruchomości położonej we Wrocławiu wchodzącej w skład majątku spółki.

"Sąd potwierdził nasze stanowisko, iż określenie ceny w wezwaniu na poziomie niewiele odbiegającym od ceny minimalnej wskazanej w Ustawie o Ofercie jest – od strony formalnej - wprawdzie zgodne z prawem, jednakże można uznać je za naruszające dobre obyczaje i zmierzające do pokrzywdzenia akcjonariusza, w szczególności jeśli cena nie uwzględnia tak istotnych parametrów ekonomicznych spółki jak jej wartość księgowa, czy zupełnie pomija wartość jej kluczowych aktywów." - wskazuje mec. Dariusz Kulgawczuk, Partner stojący na czele Departamentu Prawa Spółek w Kancelarii RKKW, reprezentującej akcjonariusza w postępowaniu zabezpieczającym.

"Judykatura po raz kolejny podkreśliła, iż akcjonariusz lub akcjonariusze większościowi ogłaszając wezwanie na sprzedaż akcji poprzedzające wycofanie spółki z obrotu regulowanego powinni uwzględnić interesy akcjonariuszy mniejszościowych i mieć - przygotowane wcześniej - solidne argumenty uzasadniające cenę wskazaną w wezwaniu (np. wycenę akcji spółki sporządzoną przez renomowaną firmę). Spełnienie wymogów formalnych odnośnie do tej ceny może okazać się bowiem niewystarczające, czego szczególnie dochodzą znane powszechnie przypadki na naszej giełdzie." - podkreśla dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający Kancelarii RKKW, który kieruje Departamentem Sporów Korporacyjnych oraz Departamentem Prawa Rynku Kapitałowego. "Nasza Kancelaria ma duże doświadczenie praktyczne w zakresie delistingu, zarówno od strony wspomagania wzywających, spółki, jak i akcjonariuszy mniejszościowych. Nasz udział w tym rynku jest znaczący i stale się zwiększa" – dodaje.

Radosław L. Kwaśnicki

Pisał o tym m.in. Parkiet.

 

Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w kodeksie spółek handlowych
Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w kodeksie spółek handlowych > > >